Redactiestatuut - +

Algemeen uitgangspunt
Wij nemen in principe alleen informatie (incl. fotomateriaal en/of advertenties) op die/dat speciaal en van belang is/zijn of zal worden voor de bewoners van Kantershof met een uitloop naar Amsterdam Zuidoost.
Informatie die daarnaast voor elke Nederlander van belang is nemen we in principe niet op, tenzij gewenst bij een bepaald artikel en/of als link/verwijzing voor meer foto’s, informatie en eventueel persoonlijk abonnement op bijv. toezending van een Nieuwsbrief e.d.

1.    Informatie / bijeenkomsten met een politiek karakter
We nemen geen zaken op met een uitgesproken politiek karakter. We bekijken per situatie of we er wel/geen aandacht aan zullen besteden.
Bij verkiezingen besteden we geen aandacht aan welke partij dan ook.
Bij twijfel over plaatsing wordt met de redactieleden overlegd.

2.    Teksten waarin op een negatieve manier wordt gesproken over personen (met name genoemd).
Nemen we niet op. Bij twijfel wordt met de redactieleden overlegd.

3.    Hoe gaan we om met kritische / negatieve reacties van bewoners (bijv. over hondenpoep enz.)?
We besluiten om als we dit soort reacties ontvangen als redactie te overleggen of we tot plaatsing overgaan of niet. De kernredactie (Harrie/Liesbeth) zal een advies uitbrengen (met argumenten voor of tegen). Hierdoor zullen langzaamaan criteria ontstaan voor of tegen plaatsing.

4.    Hoe gaan we om met teksten die in de pers verschijnen en (voor een deel) over Kantershof gaan?
Deze teksten kunnen we zelf signaleren of kunnen worden aangeleverd door bewoners. We besluiten om hierover in overleg een standpunt te bepalen, steeds als zich een concrete zaak voordoet.
Teksten uit andere media overnemen doen we zo min mogelijk, we kunnen wel verwijzen naar bestaande teksten van deze media (als ze op internet staan).

5.    Links naar andere sites
We maken links naar andere sites die specifiek zijn voor Kantershof of Zuidoost. Algemene sites nemen we – in principe – niet op bij de links. We kunnen dat wel doen bij een bepaald artikel (dat is dan een tijdelijke link, zolang deze tekst op de site staat).

6.    Ingezonden informatie
Plaatsen we in principe altijd daarbij in acht nemend wat daarover in de specifiek genoemde artikelen in dit Redactiestatuut is vermeld, c.q. afgesproken, tenzij de inhoud enkel en alleen maar scheldpartijen zijn of klachten over met name/toenaam genoemde buren/personen/overheidspersoneel.
Anonieme teksten worden uiteraard ook niet geplaatst.
Wel kan informatie worden opgenomen met de toevoeging: ‘Inzender is bij de redactie bekend’.

7.    Teksten / informatie over de VvE en Carports
– Informatie die we ontvangen van bovengenoemde groepen nemen we in principe altijd op. We overleggen intern of we deze informatie zullen opnemen of niet. Als de informatie actueel is dan nemen we die in principe op – maar altijd na overleg.

8.    Informatie over zelfdoding / overlijdensberichten
Nemen we in principe niet op (conform beleid bij politie en pers). Alleen wanneer nabestaanden zelf het initiatief nemen en daarvoor een verzoek indienen dan kan het wel. We vermelden dan altijd dat de informatie is opgenomen op verzoek van de nabestaanden.

9.    Informatie vanuit (overige) organisaties (bijv. Aktiegroep Gaasperdammerweg)
We verwijzen daarbij zoveel mogelijk naar hun eigen sites. Wanneer personen namens een organisatie kopij opsturen met de vraag die te plaatsen, checken we altijd op de site van de organisatie of deze informatie juist is. Bij aarzelingen en/of twijfel nemen we die informatie dan niet op.

10.     Discussies over onderwerpen
Wanneer mensen bepaalde meningen inzenden over onderwerpen (bijv. voor- en/of tegenstanders van het desbetreffende onderwerp) dan nemen we reacties daarop wel op. Wanneer de discussie blijft doorgaan – zonder dat er nieuwe argumenten worden gebruikt en/of daaraan toegevoegd– dan beëindigen we dit.
We noteren/publiceren dit ook op de site: ‘De discussie is hiermee afgesloten’.

11.     (Commerciële) Advertenties
We nemen in overleg betaalde advertenties op. De adverteerder moet wel een relatie/belang hebben met Kantershof en/of Amsterdam Zuidoost.

12.   Wijzigingen, c.q. aanvullingen
Op grond van voortschrijdend inzicht en/of omstandigheden blijft het mogelijk
bovenstaande redactie van de genoemde artikelen aan te passen, c.q. te
wijzigen. Dit geschiedt dan in gezamenlijk overleg met de redactieleden.

13.    Ondertekenen reacties op ingezonden stukken/info namens de redactie
Alle reacties op ingezonden stukken, resp. info – idem indien geplaatst op de site – en verzonden per mail worden voortaan ondertekend met “De Redactie”.
NB In reacties op (reacties of) artikelen op de website mogen geen links en/of verwijzingen naar (commerciële) websites worden geplaatst.

14.     Klachten, problemen en vragen
– Klachten over zaken, problemen of vragen in Kantershof
Wanneer we klachten, problemen of vragen ontvangen over zaken in Kantershof dan nemen we die alleen op als we vinden dat die zinvol zijn voor andere bewoners. Als we de info niet opnemen, reageren wij zodanig en geven daarbij aan dat wij er verder niets mee kunnen en waar men dan wel moet zijn.
– Klachten over wat wij als redactie op de site doen met zaken
Per klacht overleggen we als redactie of en wat we hiermee moeten doen. In principe zetten we die niet op de site, tenzij …

Reactiesmogelijkheid gesloten.

Kantershof en zo © 2020. Alle rechten voorbehouden.

Powered by WordPress. Theme by BIGThemes.

Back to TOP